nabór – trenerzy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia szkolenia dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Witowie w ramach projektu pn. „ Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie – osoby fizyczne, dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji przez instytucje posiadające osobowość prawną

Termin realizacji: lipiec 2017- czerwiec 2018r.

  1. Warsztat z autoprezentacji
  2. Warsztat profilaktyki uzależnień

Załączniki dla zainteresowanych (do wypełnienia)

 

 

 

Posted in aktualności.