O nas

POWSTANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, Gmina Irządze i Zajazd „Venite”  pozyskały w projekcie partnerskim  fundusze w wysokości  2 906 670,77  na rozwój placówki w Witowie i nowe miejsca aktywizacji dla mieszkańców naszych okolic.

Cel główny: Podniesienie umiejętności zawodowych i psychospołecznych 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym od 02.01.2017r. – 31.12.2018r.  z powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego                                         w Centrum Integracji Społecznej w Witowie.

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez:

– zajęcia praktyczno – teoretyczne w pracowniach:

W pracowni biurowej uczestnicy/ki nabędą takie umiejętności jak: podstawowe zastosowanie komputera      i programów typu: word, exel, obsługa programu correl, photoshop; obsługa: skanera, kserokoparki,bindownicy, niszczarki, faxu, drukarki, przenoszenie pliku na nośnikach pamięci. Zastosowanie wyszukiwarek i wykorzystanie ich do tworzenia katalogu ofert pracy dla pozostałych uczestniczek/ków, pisanie CV; sporządzanie kart, wydruków, list obecności. Jedno ze stanowisk zostanie przygotowane dla osoby słabowidzącej i wymaga specjalnego oprogramowania dźwiękowo-powiększającego, klawiatury,komputera                 i monitora.

Zajęcia w tej pracowni pozwolą na przygotowanie uczestników/ ek do kursu: ECDL.

Pracownia opiekuńczo-asystencka  Program będzie obejmował tematykę: zaspokajanie potrzeb bio-psychospołecznych osób starszych, niepełnosprawnych; etyka w sprawowaniu opieki; pielęgnacja i higiena ( pomiar ciśnienia, spirometria); udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia; elementy rehabilitacji ruchowej;  pracy z leżącym; rodzaje i stopnie niepełnosprawności, formy aktywności; starzenie się organizmu – zmiany fizjologiczne, choroby wieku podeszłego; opieka paliatywna, dieta w żywieniu. Uczestnicy/ uczestniczki nabędą umiejętności w zakresie opieki i pielęgnacji nad chorym leżącym                         w warunkach domowych i instytucjonalnych; opieki nad dzieckiem do lat trzech. Zajęcia odbywać się będą                          w pracowni szkoleniowej oraz na terenie gmin, które zostały objęte projektem.

Pracowania przygotuje do certyfikowanych kursów w zawodach: opiekun/ka osób starszych; niepełnosprawnych; opiekun/ka w żłobku.

Pracownia gastronomiczna

W ramach pracowni gastronomicznej uczestnicy/ki zapoznają się i nabędą umiejętności z zakresu: przepisów BHP i HCCP w procesie żywienia zbiorowego; dobrej praktyki higienicznej GHP przy obróbce wstępnej                         i całościowej żywności; czystość pomieszczeń, urządzeń i narzędzi gastronomicznych; sporządzenie zaopatrzenia i jadłospisu w zależności od kategorii żywieniowej; przyrządzanie potraw jednogarnkowych, zestawów obiadowych, sałatek i surówek, ryb, sezonowych warzyw i owoców; dekoracja stołów na przyjęcia okolicznościowe i cateringowe ( szwedzki stół); carving.

Pracownia przygotuje do pracy na stanowiskach: kucharz; kelner; barman; cukiernik.

Pracownię będzie wspomagał w miarę potrzeb asystent pracy ON.

Pracownia konserwatorsko-remontowa  Budynek, który beneficjent adaptuje na potrzeby projektu wymaga gruntownego remontu. Teren adaptacji będzie nabywaniem umiejętności w zakresie: obsługi sprzętu elektrycznego, jego konserwacji i przechowywania zgodnie z zasadami BHP. Podczas zajęć nauczą się: zbijania tynków, demontażu i montażu: drzwi, okien, parapetów; sporządzania zaprawy wylewek; kładzenie glazury i podłóg panelowych; montażu urządzeń sanitarnych; tynkowania, gipsowania, malowania i kładzenia tynków szlachetnych; zgrzewania, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania; montażu ścianek gipsowych z uwzględnieniem konstrukcji; nauka bieżących napraw w budynkach.

Pracownia będzie przygotowywała uczestników w bardzo szerokim spektrum: montaż instalacji CO, płyt gipsowych, wykończeniowych, naprawy sprzętu AGD, glazurnik, posadzkarz, murarz/ tynkarz. Pracownie będzie wspomagał w miarę potrzen asystent pracy.

Pracownia ogrodniczo-porzadkowa.W ramach zajęć praktyczno-teoretycznych uczestnicy rozwiną umiejętności: wykorzystania środków ochrony zgodnie z przeznaczeniem; systematyczność w prowadzeniu prac porządkowych zgodnie  z ustalonym harmonogramem; stosowanie zasad BHP i ergonomi dotyczących uzytkowania sprzetu, narzedzi, wykonywania czynnosci porządkowych;konserwacji sprzetu: porządkowego, ogrodniczego i rolniczego; plantowania terenów rolnych i przygotowania ich pod uprawy; zakładania: ogródków zielnych, upraw ekologicznych, warzywniaków, pielegnacji krzewów i roślin ozdobnych. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli nabyć uprawnienia: prawo jazdy kat. B lub T,operatora koparko-ładowarki, obsługi wózków jezdniowych. Pracownię będzie wspomagał asystent pracy ON.

Zajęcia w powyższych pracowniach odbywać się będą pięć dni w tygodniu w wymiarze do 8 godzin dziennie. Jeśli do uczestnictwa w zajęciach zostanie skierowana osoba, która jest zakwalifikowana do zajęć z tytułu niepełnosprawności (w zależności od posiadanego orzeczenia, jego stopnia oraz tytułu z jakiego niepełnosprawność została orzeczona ) będzie mogła zgodnie z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miec skrócony czas zajęć nie mniej jednak niż 6 h dziennie. Innym przypadkiem skróconego czasu zajęć jest osoba samotnie wychowująca dziecko ( do lat 3) lub starsze, jeśli jej sytuacja rodzinna będzie tego wymagała ( zostanie również zastosowany elastyczny czas zajęć).

– Prakyki u pracodawców- W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy będą realizować praktyki u pracodawców, w zależności od ich predyspozycji psychofizycznych. Celem praktyk, których profil pokrywa się z obszarem, w jakim uczestnik kształci się w Centrum, będzie uzupełnienie warsztatu zawodowego oraz konkretnych umiejętności w praktyce . Odbywając praktykę u pracodawcy uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i zapoznania się z warunkami panującymi w konkretnym zakładzie pracy, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie. Realizacja praktyk u Pracodawców odbywać się będzie na podstawie zawartych porozumień o wzajemnej współpracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników CIS. Porozumienie określa indywidualnie warunki odbywania praktyki i umiejętności jakie nabędzie uczestnik. Osobą odpowiedzialną ze strony pracodawcy za realizację zajęć będzie wyznaczony przez niego pracownik, z ramienia CIS trenerzy pracy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Praktyki trwają od 3-6 mcy. Pracodawców poszukują trenerzy pracy i kierownik Centrum. Jeśli zajdzie konieczność trener pracy lub asystent ON będzie pracował na danym stanowisku z uczestnikiem/ką, powtarzał kolejne czynności, motywował i zachęcał. Pracodawca ( jeśli tego stanowisko wymaga) jest zobowiązany do przydzielenia uczestnikowi odzieży ochronnej dodatkowej) ,ubezpieczenia uczestnika.

– kursy kwalifikacyjne i zawodowe Tematyka kursów będzie zgodna ze specyfiką terenu objętego wsparciem, zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy ( lista zawodów deficytowych opublikowana przez PUP w powiatach i województwie) oraz wymogami lokalnych Pracodawców dotyczącymi realizacji praktyk przez uczestników i zatrudnienia. Z uwagi na powyższe zakładamy przeprowadzenie kursów : np.kurs cukierniczy, kucharz, opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub dzieci ( do lat 3), prawo jazdy kat. T lub B, operator koparko-ładowarki, kelner/barman operator wózków jezdniowych, murarz/tynkarz. Dla uczestników pracowni biurowej Centrum Integracji Społecznej przewidujemy kurs ECDL. Kursy dostosowane będą do predyspozycji zawodowych i warunków psychofizycznych uczestników. Przeprowadzone zostaną przez certyfikowane instytucje zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe.

 

Uczestnicy/czki będą mieli możliwość skarzystania z indywidualnego poradnictwa z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym.

– treningi warsztatowe: budżetowy, pedagogiczny, profilaktyka uzależnień, autoprezentacji i kreowania wizerunku. celem  planowanych działań jest : rozwijanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem, zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej w rodzinie, sposoby pełnienia ról wychowawczych, nauka rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, sposoby przełamywania barier ( podstawy negocjacji i mediacji), właściwe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby radzenia ze stresem, sposopby wyrażania i rozładowywania emocji, sposoby  przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Uczestnicy w ramach zajęć otrzymują:

  • posiłek
  • świadczenie integracyjne
  • ubranie robocze zgodne z profilem pracowni
  • zwrot kosztów dojazdu za każdy dzień obecności
  • bezpłatne kursy zawodowe dla najleszych