oferta – trener pracy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I. Trener  pracy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 01.08.2017r.

Oferty należy składać w terminie do 20.07.2017r. do godziny 12:00  osobiście w Centrum Integracji Społecznej (sala szkoleniowa gimnazjum w Irządzach) lub wysłać na adres 42-446 Irządze; Biuro Projektu   Irządze 127a. Liczy się data wpływu.

całość oferty do pobranie poniżej

trener pracy lipiec

Posted in aktualności.