ogłoszenia 21.04.2017

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia szkolenia dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Witowie w ramach projektu pn. „ Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warsztat profilaktyki uzależnień

warsztat z autoprezentacji

Załączniki 21.04

 

Posted in aktualności.