praca – szkolenia i trenerzy

Zaproszenie do składania ofert

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia szkolenia dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Witowie w ramach projektu pn. „ Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin realizacji: kwiecień 2017- maj 2018r.

  1. autoprezentacja szkolenie
  2. budżet szkolenie
  3. profilaktyka uzależnień szkolenie
  4. prawnik szkolenie

Załączniki do pobrania (zip)

 

 

 

Posted in aktualności.