Psycholog – oferta pracy (aktualizacja do 19 września)

Nazwa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach

 Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I      Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach  projektu

konkursowego  ”Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” dofinansowanego                          w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 01.10.2017r.
 1. Do obowiązków psychologa Centrum Integracji Społecznej należeć będzie:
 2. Współpraca w opracowaniu Indywidualnego programu Zatrudnienia Socjalnego dla

Uczestników/uczestniczek,

2.Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągania pozycji        społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nauki planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwości osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą
 3. nauki umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi
 4. motywowania do własnej aktywności zawodowej.

3.Planowanie i przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych, fizycznych i innych cech,     takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności, interpretowanie i ocenianie wyników testów oraz          udzielanie porad;

4.Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz inicjowanie i nadzorowanie działania                 grup wsparcia(samopomocowych) dla uczestników CIS, w zależności od rodzaju wykluczenia       społecznego, któremu podlegają, oraz nadzór nad działaniem grup edukacyjnych;

 1. Prowadzenie dokumentacji dot. udzielanych form wsparcia oraz podejmowanych działań;

 

 1. Poradnictwo indywidualne;
 2. Diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, osobowości    i cech psychofizycznych uczestników CIS z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego        pomiaru;
 3. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych w celu oceny postępów uczestników i udzielania          efektywnego wsparcia;
 4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i pozostałą kadrą realizującą aktywizację społeczno – zawodową;
 5. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z organizacją i funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej.

 

 1. Wymagania:
  1. Wykształcenie wyższe, kierunek: psychologia
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wiedza teoretyczna w zakresie funkcjonowania podmiotów w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13czerwca 2003 r. z późn. zmianami
  7. znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o pomocy społecznej 12 marca 2004r. z późn. zm.; rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. z późn. zm.
  8. dyspozycyjność i sprawne przemieszczanie się w obszarze realizacji działań Centrum
  9. Umiejętność pracy w zespole
  10. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu ,
  11. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
  12. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; Dodatkowo:
 • prawo jazdy kat „B”
 • wiedza z zakresu pozyskiwania grantów, środków zewnętrznych na działalność

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. własnoręcznie podpisany życiorys (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu), (załącznik nr 1) oferty

2.własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe,
 2. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą –„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 • Co oferujemy:

Wynagrodzenie miesięczne  3 000,00 brutto w okresie próbnym

Pracę w nowo tworzonym zespole; możliwości samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności;  doskonalenie zawodowe w organizacji non-profit

 • Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 18.09.2017r. do godziny 12:00 w Centrum Integracji Społecznej w Witowie, 42-446 Witów 167 gm. Irządze w zamkniętych kopertach  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko psychologa w Centrum Integracji Społecznej  w Witowie”

 1. Informacje dodatkowe:
 2. oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 20.09.2017.)
 4. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
 5. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Zał.-nr-1-do-CV

 

Posted in aktualności.